Statuten

 

GEWIJZIGDE STATUTEN MET INGANG VANAF 9 november 2019  “Sint-Vincentiusvereniging Limburg” 

Identificatienummer: 24945/96 (BS 14.11.1996)

Ondernemingsnummer 459239174

 

GECOORDINEERDE STATUTEN

De Algemene Vergadering, in vergadering bijeen op 9 november 2019, heeft de volgende wijzigende en/of aangepaste statuten met eenparigheid van stemmen goedgekeurd:

 

TITEL I. – Benaming, zetel, doel, duur

 

Benaming, zetel, duur

 

Artikel 1. De vereniging draagt vanaf nu als naam “ Sint-Vincentius a Paulovereniging, Provinciale Raad van Limburg, vereniging zonder winstoogmerk. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Hasselt, Billikstraat 7 bus 1  te 3511 Kuringen en kan op eenvoudige beslissing van de raad van bestuur verplaatst worden.

De vereniging is opgericht vanaf 17 september 1996 in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden.

 

Doel

 

Artikel 2. De vereniging heeft tot doel de noden te helpen lenigen – waar ook ter wereld –

van alle kansarmen of maatschappelijk kwetsbaren en dit door tussenkomst van haar organisaties ( aangesloten centra en conferenties in Limburg). Deze ondersteuning kan moreel, materieel en/of financieel zijn. Zij kan handelingen stellen die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.

 

Artikel 3. De fondsen van de vereniging zullen uitsluitend aangewend worden om het maat-schappelijk doel te bereiken. Op voorstel van de algemene vergadering kan een jaarlijkse bijdrage bepaald worden.

 

TITEL II. – Leden van de vereniging

 

Artikel 4. De leden van de Sint-Vincentius a Paulovereniging, Provinciale Raad van Limburg zijn:

1° de voorzitter van elk aangesloten Vincentiaans centrum of van elke aangesloten 

     conferentie in Limburg; de voorzitter kan zich laten vervangen door een gemandateerde.

2° tevens kunnen deskundige derden als lid worden aanvaard door de algemene vergadering,

    doch enkel op voorstel van de raad van bestuur. Hun aantal kan maximaal vijf personen

    bedragen. Deze deskundigen zullen bijzondere functies waarnemen in de raad van bestuur

    en worden voor een termijn van 5 jaar benoemd door de algemene vergadering met een

    tweederde meerderheid van stemmen.

    Personen die bezoldigd worden omwille van Vincentiaanse activiteiten kunnen evenwel

    niet lid worden van de vereniging. Hun centrum of conferentie zal dan vertegenwoordigd

    worden door een ander lid van de betrokken vereniging (Centrum of Conferentie).

Het aantal leden is onbeperkt, doch kan niet minder dan drie bedragen.

Artikel 5. Elk lid kan uit de vereniging treden door het schriftelijk indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur. Elk lid wiens mandaat ophoudt, krachten hetwelk hij tot lid van de vereniging werd aangeduid, wordt als ontslagnemend beschouwd.

Het lidmaatschap vervalt tevens door overlijden. In dit geval kunnen de erfgenamen geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit van de vereniging. Zij kunnen evenmin teruggave eisen van  eventueel betaalde bijdragen.

 

TITEL III. – Algemene Vergadering

 

Artikel 6.  De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en bezit de macht om:

1° de statuten van de vereniging te wijzigen;

2° de bestuurders te benoemen en te ontslaan;

3° kwijting te verlenen aan de bestuurders;

4° de jaarlijkse begroting, balansen en rekeningen goed te keuren;

6° de vereniging te ontbinden;

7° de jaarlijkse ledenbijdrage vast te stellen;

8° in het algemeen al de beslissingen te nemen die de perken van de wettelijke of statutaire

     macht van de raad van bestuur overschrijden en te handelen in al de gevallen waarin de

     statuten dat vereisen.

 

Artikel 7. De algemene vergadering vergadert steeds op uitnodiging van de raad van bestuur en dit minstens eenmaal per jaar ter goedkeuring van de rekeningen en de begroting. Zij kan tevens samengeroepen worden wanneer ten minste één vijfde van de leden erom verzoekt.

De leden worden opgeroepen per gewoon drukwerk of brief, ondertekend door de voorzitter of in diens opdracht door de secretaris, minstens acht dagen voor de dag van de vergadering en bevattende de dagorde.

 

Artikel 8. De algemene vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezigen, behoudens in de gevallen van wijziging van de statuten, ontbinding van de vereniging, waarbij volgens de wet een buitengewone meerderheid van stemmen vereist is.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger beslissend.

Ieder lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Hiervoor is een geschreven volmacht vereist. Ieder lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.

 

Artikel 9. De beslissingen van de algemene vergadering worden genoteerd, gedateerd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De verslagen worden bewaard in de maatschappelijke zetel waar alle belanghebbenden inzage kunnen nemen.

De beslissingen, die derden aanbelangen, worden aan de betrokkenen met gewone brief meegedeeld, tenzij de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad bij wet is voorgeschreven.

 

TITEL IV. – Raad van bestuur, Dagelijks bestuur

 

Raad van bestuur

 

Artikel 10. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die minstens vijf leden telt. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor een termijn van vijf jaar. Zij zijn herkiesbaar. Hun mandaat is onbezoldigd. De deskundigen, die door de Algemene Vergadering als lid aanvaard worden, kunnen tot bestuurder benoemd worden.

De voorzitter van de vereniging wordt rechtstreeks verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van vijf jaar en kan maximaal twee mandaten doen.

Hij is tevens voorzitter van de Algemene Vergadering.

De verkozen Raad van Bestuur kiest verder onder haar leden een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een geestelijk adviseur.

 

 

Artikel 11. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid tot het stellen van alle daden van bestuur of van beschikking, nodig voor het bereiken van het doel van de vereniging, voor zover deze niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

 

Artikel 12. De raad van bestuur vergadert minstens driemaal per jaar, daartoe uitgenodigd door de voorzitter of de secretaris. De raad van bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. In geval van tijdelijke ontstentenis van de voorzitter worden zijn voorrechten en plichten waargenomen door de ondervoorzitter. De verslagen van de vergaderingen worden regelmatig bijgehouden op gedateerde bladen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

Artikel 13. De raad van bestuur kan met raadpleging van de algemene vergadering een reglement van inwendige orde opstellen.

Dagelijks bestuur

 

Artikel 14. De raad van bestuur vertrouwt het dagelijks bestuur van de vereniging toe aan een “dagelijks bestuur”, dat samengesteld is uit drie van haar leden: de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Dit dagelijks bestuur kan slechts beslissen indien minstens twee van de drie leden aanwezig zijn. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

 

Artikel 15. Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen, behoort de maatschappelijke handtekening aan de voorzitter en de secretaris, of één van beiden, samen optredend met een bestuurder, zonder dat dezen van enige beraadslaging of bijzondere machtiging moeten doen blijken.

De rechtsvorderingen, zowel als eisende dan als verwerende partij, worden in naam van de vereniging door de raad van bestuur gevoerd, op vervolging en benaarstiging van zijn voorzitter of zijn secretaris.

 

TITEL V – Begrotingen, rekeningen, verantwoordelijkheid

 

Artikel 16. Het boekjaar van de vereniging begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. De rekeningen van het afgelopen boekjaar worden aan de algemene vergadering voorgelegd alsook de begroting voor het nieuwe boekjaar.

De goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering geldt als kwijting voor de raad van bestuur en het dagelijks bestuur.

De leden dragen terdege geen persoonlijke aansprakelijkheid.

 

TITEL VI. – Ontbinding, vereffening, slotbepaling

 

Artikel 17. De ontbinding van de vereniging en de bestemming van de goederen worden geregeld bij de bepalingen van de artikelen 18 en 22 van de wet van 27 juni 1921 op de v.z.w.

 

Artikel 18. In geval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering, die hiertoe beslist heeft, eventueel vereffenaars benoemen, hun machten omschrijven en beslissen aangaande de bestemming van de goederen en waarden van de ontbonden vereniging, na betaling van het passief. Het gebeurlijk batig saldo zal overgedragen worden  aan de Sint Vincentius a Paulovereniging, Nationale Raad van Belgie vzw.

 

Titel VII. -  VASTGOEDPORTEFEUILLE :

 

Artikel 19. Op het gebied van vastgoed, zullen alle wijzigingen (aankoop, verkoop of andere) aan de Nationale Raad van SVV meegedeeld moeten worden.

Voor alle verrichtingen van 100000 € en hoger, zal een volledig dossier toegevoegd moeten worden en zal een formeel akkoord van de Nationale Raad nodig zijn.

 

Artikel 21. Deze nieuwe statutenwijziging werd goedgekeurd door de statutaire algemene vergadering van de vereniging op 21 april 2018 en zal na publicatie in het Belgisch Staatsblad in de plaats komen van de tot op heden vigerende statuten, zoals onder het identificatienummer 24945 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14/11/1996 onder de titel “Sint Vincentius Limburg".

Als gevolg van het in voege treden van de wet van 02 mei 2002 tot wijziging van de Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, werden de vigerende statuten aangepast en huidige gecoördineerde statuten opgesteld te Kuringen op 17 oktober 2015.

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR

Als gevolg van wijzigingen in het bestuur, goedgekeurd op de Algemene Statutaire Vergadering van 9 november 2019, bestaat het bestuur vanaf deze datum uit:

VANSPAUWEN FRANS, wonende Billikstraat 7 bus 1 te KURINGEN, geboren te GENK op 17/02/1950, gepensioneerd, aangesteld als voorzitter door BAV dd 17 september 2009

WAEREBEKE MARC, wonende Congostraat 20 bus 1 te HASSELT, geboren te  HASSELT op 16/06/1956, werknemer, aangesteld als bestuurslid en penningmeester

PALMAERS ELS, wonende Tweede straat 47 te MAASEIK, geboren te DILSEN op 28/09/1950, gepensioneerd, aangesteld als secretaris

VANDEBROUCK GUIDO, wonende Grotewinkelstraat 5 te GENK, geboren te GENK op 30/08/1956, gepensioneerd, aangesteld als bestuurslid

HUYBRECHTS GEORGETTE NICOLE, wonende Roode Roosstraat 9 bus 0.04 te HASSELT, geboren te BUDINGEN op 24/02/1944, gepensioneerd, aangesteld als bestuurslid

LINDEKENS BERT, wonende Luikersteensweg 121 te Sint-Truiden, geboren te SINT-TRUIDEN op 21/06/1947, gepensioneerd, aangesteld als bestuurslid

VANDERMEER HUGO, wonende Albertwal 45 bus 4 te TONGEREN, geboren te RUTTEN op 25/06/1946, gepensioneerd, aangesteld als bestuurslid

CUPERS GODELIEVE, wonende Hemelrijkstraat 8 te LUMMEN, geboren te LUMMEN op 05/04/1952, gepensioneerd, aangesteld als bestuurslid

HUIJSMANS DANNY, wonende Koning Albertlaan 13 bus 0001 te LOMMEL, geboren te UKKEL op 08/10/1955, gepensioneerd, aangesteld als bestuurslid

VANHERCK LUC, wonende Kerkstraat 10 te KESSENICH, geboren te HASSELT op 25/06/1970, aangesteld als geestelijk raadgever

 

Personen bevoegd om de vereniging ten aanzien van derden te vertegenwoordigen: VANSPAUWEN FRANS, WAEREBEKE MARC EN PALMAERS ELS