Statuten

STATUTEN – VINCENTIUS LIMBURG VZW

Goedkeuring ter besluit ASV van maandag 15 juni 2020 en beslist door het Bestuur op 6 maart 2020

 

 

Op 15 juni 2020, is de Algemene Statutaire Vergadering bevraagd van de vereniging zonder winstoogmerk Sint-Vincentius a Paulovereniging, Provinciale Raad van Limburg (hierna de ‘vzw’ genoemd) opgericht door (onderhandse) akte op datum van 17 september 1996 verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november 1996 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden door (onderhandse) akte op datum van 9 november 2019 gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 januari 2020.

 

Die Algemene Statutaire Vergadering heeft, met het wettelijk vereist quorum van haar 37 leden, beslist de statuten van de vzw aan te passen naar de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 (hierna ‘WVV’ genoemd), en naar aanleiding daarvan beslist de statuten te herzien tot de volgende herziene versie:     

 

I. DE VERENIGING

 

Artikel 1. Benaming

De vzw draagt de naam Sint-Vincentius a Paulovereniging, Provinciale Raad van Limburg.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vzw, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de afkorting "vzw", samen met volgende gegevens : de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vzw, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vzw, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vzw.

Om communicatieve doeleinden kan de vzw de verkorte naam Vincentius Limburg gebruiken.

 

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vzw is gevestigd Terbermenweg 77 te 3540 Herk-de-Stad en is gelegen in het Vlaams Gewest.  

Het Bestuur is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Bestuurders van de vzw kunnen woonplaats kiezen op de zetel van de vzw voor alles wat de uitoefening van hun mandaat aangaat.  De woonplaatskeuze is tegenstelbaar aan derden overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

 

Artikel 3. Doelstellingen van de vzw 

De vzw stelt zich tot doel om in het bijzonder in de provincie Limburg en met eerbiediging van de beginselen die eigen zijn aan de christelijke humanistische principes, bij te dragen tot de bestrijding van armoede.  Er zal morele, administratieve, materiële, financiële of andere hulp worden verstrekt aan die personen waarbij een menswaardig bestaan in de verdrukking dreigt te komen alle personen, ongeacht hun geslacht of sexuele voorkeur, hun leeftijd, ras, huidskleur of nationaliteit, hun godsdienst of filosofische, politieke of andere overtuiging, hun afkomst of opleidingsniveau en dat met het oog op hun volwaardige en zelfstandige integratie in de maatschappij.   

 

De vzw zal zorgen voor de naleving van de Regel en het Intern Reglement van de Sint-Vincentiusvereniging in België volgens een hedendaagse interpretatie. Daarbij neemt ze de strategische, financiële en administratieve beleidslijnen in acht die door de Nationale Raad van de Sint-Vincentiusvereniging van België zijn opgesteld.

 

Om het hoger omschreven doel te bereiken kan de vzw alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtreeks met haar maatschappelijk doel te maken hebben en/of verwezenlijking van dit maatschappelijk doel kunnen bevorderen zoals bij wijze van niet-limitatief voorbeeld : socioculturele en pedagogische activiteiten, voedselhulp aan personen in moeilijkheden, verdeling van kledij of huisraad, vervoer van waren die nodig zijn bij de realisatie van haar doel, verhuur van woningen alsook elke vastgoedtransactie binnen de verwezenlijking van haar doelstellingen.  

 

In dat kader kan zij in bijkomende orde handelsactiviteiten verrichten voorzover deze in overeenstemming zijn met haar doel en voorzover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken en niet verdeeld wordt onder haar leden.   

 

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

 

Artikel 4. Duur van de vzw

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden volgens de modaliteiten beschreven in deze statuten.

 

 

II. LIDMAATSCHAP

 

De leden van de Algemene Vergadering van de vzw in de zin van het WVV zijn te onderscheiden van de leden en vrijwilligers van de Sint-Vincentiusvereniging in België als nationale beweging.

Artikel 5. Leden

In de vzw zijn er leden-natuurlijke personen en leden-verenigingen.

 

Artikel 6. Aantal leden

Het minimum aantal leden is drie.

Er zijn minstens evenveel leden-natuurlijke personen als er bestuurders zijn, desgevallend aangevuld met een spiritueel raadgever.

Er zijn evenveel leden-verenigingen als er plaatselijke eenheden zijn, aan te vullen met een nationale eenheid.

 

Artikel 7. Lidmaatschap van leden

Elke persoon kan zich kandidaat stellen als lid door een aanvraag te richten tot het Bestuur dat onder de aanwezige bestuurders anoniem beslist, tijdens de eerste vergadering die volgt op de aanvraag.

De bestuurders met een mandaat van voorzitter, (desgevallend) ondervoorzitter, penningmeester of secretaris zijn lid van de vzw, net zoals de spiritueel raadgever en dat voor de duur van hun mandaat.

Elke eenheid van de Sint-Vincentiusvereniging, die gevestigd is binnen het gebied van de Provinciale Raad ressorteert daaronder en is statutair lid.  Zij wordt permanent vertegenwoordigd door haar voorzitter of diens afgevaardigde.

De Nationale Raad van de Sint-Vincentiusvereniging is eveneens statutair lid en wordt permanent vertegenwoordigd door haar voorzitter. 

Het Bestuur kan bijkomende externe personen omwille van hun deskundigheid aanstellen tot lid.

 

Artikel 8. Rechten en plichten van leden

Alle leden kunnen op de zetel van de vzw het register van de leden raadplegen.

Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het Bestuur met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen.  Dit register kan niet worden verplaatst.  Daarnaast hebben alle leden alle rechten en plichten die in het WVV vastgelegd zijn.

 

Artikel 9. Lidmaatschapsbijdrage van leden

De leden moeten geen lidmaatschapsbijdrage betalen.

 

Artikel 10. Ontslag van leden

Elk lid-natuurlijke persoon kan op elk moment uit de vzw ontslag nemen door dat ontslag per brief of per email bekend te maken aan het Bestuur.  Het ontslag als lid heeft desgevallend het ontslag als bestuurder tot gevolg.

Elk lid-vereniging kan enkel uit de vzw ontslag nemen na wijziging van de statuten.

Het intern reglement van de Sint-Vincentiusvereniging in België bepaalt de modaliteiten van gedwongen schorsing en ontslag van leden.  Een lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesloten bij tweederde meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

 

III. ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 11. Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter bij diens afwezigheid (desgevallend) door de ondervoorzitter of secretaris.

 

Artikel 12. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend :

 

1. De wijziging van de statuten

2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders

3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens eventuele bezoldiging

4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen

5. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting

6. De ontbinding van de vzw

7. De uitsluiting van een lid

8. De omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming

9.   Het verrichten of aanvaarden van een ‘inbreng om niet’ van een algemeenheid

10.  Het verrichten van vastgoedtransacties en vestigen van zakelijke zekerheden voor rekening van de vzw, mits voorafgaandelijke toestemming van Nationale Raad van de Sint-Vincentiusvereniging.

 

Artikel 13. Vergaderingen van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

Het Bestuur kan een Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer zij dit nodig acht, in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt.

 

Artikel 14. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het Bestuur bijeengeroepen.

In voorkomend geval kan de commissaris de Algemene Vergadering bijeenroepen. Hij moet die bijeenroepen wanneer 1/5 van de leden van de vereniging het vragen.

Het Bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De uitnodiging wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden, en bestuurders verstuurd per brief of email op het adres dat deze daartoe laatst heeft opgegeven.

De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een agenda.

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

Elk door ten minste 1/5 van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.  Het moet uiterlijk één maand voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden.

 

Artikel 15.  Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen mits de helft van de leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen.

Indien het aanwezigheidsquorum niet bereikt is, kan de voorzitter of (desgevallend) ondervoorzitter een tweede Algemene Vergadering bijeenroepen volgens hoger beschreven modaliteiten. Zij kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden.

Bij volgende beslissingen moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn :

- Wijziging aan de statuten

 

Artikel 16. Verloop van de Algemene Vergadering

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vzw, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vzw aangegane vertrouwelijkheidsclausules.

In voorkomend geval, geeft de commissaris antwoord op de vragen die hem door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt.  Hij kan, in het belang van de vzw, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.  Hij heeft het recht ter Algemene Vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak. De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

 

Artikel 17. Stemming op de Algemene Vergadering

Op de Algemene Vergadering heeft elk lid één stem.

Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden vertegenwoordigd worden, tenzij het WVV anders bepaalt.  Eén aanwezig lid mag slechts één ander lid vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering mits schriftelijke volmacht.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve waar het WVV of de statuten anders bepalen.

Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend :

- Statutenwijziging

Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend).

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, op vraag van een aanwezig lid door geheime stemming.

 

Artikel 18. Verslag van de Algemene Vergadering

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.

Elk lid heeft recht op inzage in dit verslag.  Daarnaast worden de leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie van de originele verslagen van de Algemene Vergaderingen. Derden hebben geen recht op inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering.

 

 

IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

 

Artikel 19. Samenstelling van het Bestuur

De vzw wordt bestuurd door een Bestuur, samengesteld uit ten minste 3 bestuurders.  De voorzitter, (eventueel) de ondervoorzitter, penningmeester en secretaris zijn altijd lid van de vzw en dat voor de duur van hun mandaat. 

 

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  

Het Bestuur verdeelt onder zijn leden de functies van voorzitter, (desgevallend) ondervoorzitter, secretaris en penningmeester, die de taken vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun aanstelling.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 5 jaar, éénmaal hernieuwbaar.  De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 5 jaar, niet vernieuwbaar behoudens akkoord van de Nationale Raad van de Sint-Vincentiusvereniging.

 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

 

Artikel 20. Coöptatie van bestuurders

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

 

Artikel 21. Bevoegdheden van het Bestuur

Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

 

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder in het gedrang.

 

Het Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur.

 

De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van het Bestuur van de Nationale Raad van de Sint-Vincentiusvereniging beslissingen nemen die verband houden met (i) de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vzw en/of de vestiging van een hypotheek of (ii) de aanvaarding of verwerping van een legaat.  Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.

Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder in het gedrang.

 

Het Bestuur vaardigt alle bijkomende interne reglementen uit die het nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV, de statuten of het intern reglement van Nationale Raad van de Sint-Vincentiusvereniging.  Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig het WVV.

 

De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vzw.

Indien het Bestuur het intern reglement wijzigt, is het verplicht dit op de agenda en in de notulen van het Bestuur op te nemen.

 

Afhankelijk van de dagorde kan het Bestuur externe personen uitnodigen tot de vergadering.

 

Artikel 22. Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuur

Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college en de bepalingen hierna omtrent het dagelijks bestuur, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder minstens de voorzitter, de (eventuele) ondervoorzitter,  secretaris of penningmeester. Zij treden gezamenlijk op.

 

Het Bestuur kan niet zonder toestemming van het Bestuur van de Nationale Raad van de Sint-Vincentiusvereniging rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw bij (i) vastgoedtransacties van de vzw en/of de vestiging van zakelijke zekerheden (ii) de aanvaarding of verwerping van een legaat. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

 

Het Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

 

 

 

Artikel 23. Bekendmakingsvereisten van het Bestuur

De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

 

Artikel 24. Vergaderingen van het Bestuur

Het Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of na oproeping door de secretaris minstens vier keer per jaar en zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, en op vraag van minstens twee bestuurders, gericht aan de voorzitter of secretaris.

De oproeping gebeurt per brief of e-mail, minimum veertien dagen voor het tijdstip van de samenkomst van het Bestuur, hetzij fysiek, hetzij via teleconferentie.  De oproeping bevat de modaliteiten van de samenkomst van het Bestuur, evenals de agenda.  De agenda wordt opgesteld door de voorzitter of de secretaris.

 

Artikel 25. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuur

Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste een meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

De besluiten binnen het Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter of de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.

Besluiten van het Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden.  Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is van de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Dit houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie of ander communicatiemiddel.

 

Artikel 26. Verslag van het Bestuur

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuur, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.

Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.

De notulen van de vergaderingen van het Bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

 

Artikel 27. Tegenstrijdig belang

Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.  Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen.  Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.

 

 

Artikel 28. Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming

Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald.  De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuur.

Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.

 

Artikel 29. Ontslag van bestuurders

Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met een bijzondere 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.  De stemming is geheim.

 

 

VI. HET DAGELIJKS BESTUUR

 

Artikel 30. Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vzw, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.

 

Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vzw, alsook de vertegenwoordiging van de vzw wat dat bestuur aangaat, opdragen aan de voorzitter, (desgevallend) de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester.  Deze personen zullen alleen handelen, zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.  Zij kunnen niet zonder toestemming van het Bestuur beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 500 euro te boven gaan.  Deze kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.  Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

 

Het Bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

 

De benoeming van de personen, belast met het dagelijks bestuur, en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken en of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw iederafzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

 

 

VII. AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

 

Artikel 31. Aansprakelijkheid van bestuurders

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan.

Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in het WVV opgenomen bedragen.

 

 

VIII. BOEKHOUDING

 

Artikel 32. Boekjaar

Het eerste boekjaar uitgezonderd, begint het boekjaar van de vzw op 1 januari en eindigt het op 31 december.

 

Artikel 33. Boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders.  Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.  Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vzw niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.  Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening ook neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

 

Artikel 34. Toezicht door een commissaris

Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de criteria van “kleine vzw’ zoals omschreven in het WVV overschrijdt, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen.

Zodra de vzw wel meer dan één van de criteria overschrijdt, moet ze één of meer commissarissen belasten met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten en van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

De commissaris wordt door de Algemene Vergadering benoemd onder de leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren voor een termijn van 3 jaar.  De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris en spreekt zich tevens uit over de kwijting van de commissaris.

 

 

IX. ONTBINDING EN VEREFFENING

 

Artikel 35. Vrijwillige ontbinding van de vzw

De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden.

Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.

De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

In de vzw's die één of meer commissarissen moeten aanstellen, wordt het voorstel tot ontbinding toegelicht in een door het bestuursorgaan opgesteld verslag, dat wordt vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd zoals bepaald in het WVV.  Wanneer één van deze beide verslagen ontbreken, is het besluit van de Algemene Vergadering nietig.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering vereffenaar(s), waarvan zij de opdracht omschrijft.

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig het WVV.

De vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in het WVV haar zetel verplaatsen.

 

Artikel 36. Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding

In geval van ontbinding en vereffening, zal het netto-actief worden overgemaakt aan de vzw van de Nationale Raad van de Sint-Vincentiusvereniging of bij gebreke daaraan aan een andere Sint-Vincentiusvereniging.

 

Artikel 37. Bekendmakingsvereisten

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

 

 

X. SLOT

 

Artikel 38. Slot

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.

 

 

RAAD VAN BESTUUR

Als gevolg van wijzigingen in het bestuur, goedgekeurd op de Algemene Statutaire Vergadering van 24 april 2021, bestaat het bestuur vanaf deze datum uit:

VANDEBROEK STEFAAN, wonende Terbermenweg 77 te HERK-DE-STAD, geboren te KERMT op 16/01/1955, gepensioneerd, aangesteld als bestuurslid en voorzitter door AV dd 24 april 2021

WAEREBEKE MARC, wonende Congostraat 20 bus 1 te HASSELT, geboren te  HASSELT op 16/06/1956, werknemer, aangesteld als bestuurslid en penningmeester

PALMAERS ELS, wonende Tweede straat 47 te MAASEIK, geboren te DILSEN op 28/09/1950, gepensioneerd, aangesteld als bestuurslid en ondervoorzitter en secretaris

VANDEBROUCK GUIDO, wonende Grotewinkelstraat 5 te GENK, geboren te GENK op 30/08/1956, gepensioneerd, aangesteld als bestuurslid

HUYBRECHTS GEORGETTE NICOLE, wonende Roode Roosstraat 9 bus 0.04 te HASSELT, geboren te BUDINGEN op 24/02/1944, gepensioneerd, aangesteld als bestuurslid

BOURS ARLETTE, wonende Verbindingsstraat 190 te TONGEREN, geboren te LEUT op 30/04/1952, gepensioneerd, aangesteld als bestuurslid

DUPONT DAVY, wonende Gierkensstraat 29 te KURINGEN, geboren te HASSELT op 31/03/1974, werkende, aangesteld als bestuurslid

CUPERS GODELIEVE, wonende Hemelrijkstraat 8 te LUMMEN, geboren te LUMMEN op 05/04/1952, gepensioneerd, aangesteld als bestuurslid

HUIJSMANS DANNY, wonende Koning Albertlaan 13 bus 0001 te LOMMEL, geboren te UKKEL op 08/10/1955, gepensioneerd, aangesteld als bestuurslid

SWINNEN DIANE, wonende Gaarveldstraat 84 te HASSELT, geboren te HASSELT op 12/05/1961,werkende, aangesteld als bestuurslid

VANHERCK LUC, wonende Kerkstraat 10 te KESSENICH, geboren te HASSELT op 25/06/1970, aangesteld als geestelijk raadgever

 

Personen bevoegd om de vereniging ten aanzien van derden te vertegenwoordigen: VANDEBROEK STEF, WAEREBEKE MARC EN PALMAERS ELS